6 - Ian Ritchie - Levitas - 2019 - Ph Giacomo Bianchi - Copyright Arte Sella