3._Forte_Sommo_Alto__19_

Folgaria - Forte Sommo alto