3._Forte_Sommo_Alto__11_

Folgaria - Forte Sommo alto