3._Forte_Sommo_Alto__10_

Folgaria - Forte Sommo alto