3._Forte_Sommo_Alto__9_

Folgaria - Forte Sommo alto