3._Forte_Sommo_Alto__12_

Folgaria - Forte Sommo alto