3._Forte_Sommo_Alto__13_

Folgaria - Forte Sommo alto